Wytrzymałość materiałów


Druki ćwiczeń projektowych Wytrzymałość Materiałów 1 *.zip


Andrzej Gawęcki
Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych.

Skrypt ten jest dostępny w sieci w wielu miejscach:

Startujemy przykładowo od tego odnośnika lub jeszcze jeden … To są odnośniki – zostaniemy przeniesieni do strony źródłowej. By otworzyć w nowej wkładce przeglądarki – przyciśnij przycisk CTRL + kliknij.


W. Bogucki, M. Żyburtowicz
Tablice do projektowania konstrukcji metalowych,
Wydawnictwo Arkady.

Do ściągnięcia:  (plik .zip) (w archiwum plik .pdf)


Przykładowe zadanie całkowania równania różniczkowego osi ugiętej pręta

(przykład opracowany przez dra inż. Andrzeja Marynowicza, Katedra Fizyki Materiałów)


Zakres tematyczny pytań do zaliczenia i egzaminu (Wytrzymałość materiałów I).

1. Pojęcia podstawowe. Układy prętowe. Połączenie prętów. Układ przestrzenny i płaski.
2. Podpory i reakcje podporowe. Kinematyczna zmienność i niezmienność. Układy statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne. Zasady obliczenia reakcji podporowych.
3. Pojęcia sił przekrojowych. Obliczenia sił przekrojowych. Wykresy sił przekrojowych u belce i układzie ramowym.
4. Przekrój pręta. Właściwości geometryczne.
5. Środek ciężkości figury geometrycznej.
6. Momenty bezwładności. Zmiana wielkości geometrycznych przy zmianie układu współrzędnych (przesunięcie równolegle i obrót osi układu kartezjańskiego)
7. Wzory Steinera.
8. Osie centralne i osie główne. Obliczenie położenia osi głównych centralnych i głównych centralnych momentów bezwładności.
9. Opis stanu naprężenia. Rodzaje sił działających na układ mechaniczny. Założenia mechaniki ośrodków ciągłych.
10. Wektor naprężenia. Stan naprężenia w punkcie. Tensor naprężenia. Interpretacja składowych tensora naprężenia.
11. Transformacja składowych tensora naprężenia przy zmianie układu współrzędnych.
12. Naprężenia główne. Interpretacja głównych wartości tensora naprężenia.
13. Wektor przemieszczenia w ośrodku ciągłym. Podejście przestrzenne i materialne.
14. Tensor odkształcenia i jego powiązanie z przemieszczeniami.
15. Warunki nierozdzielności i równania nierozdzielności.
16. Badania zależności fizycznych w mechanice materiałów. Metody doświadczalne.
17. Typowy diagram próby rozciągania. Związki fizyczne.
18. Równania fizyczne. Ciała sprężyste.
19. Sformułowanie zagadnienia mechaniki ciała stałego.
20. Zasada superpozycji. Zasada de Saint-Venanta.
21. Proste przypadki wytrzymałościowe. Podejście do badania wytrzymałości elementów konstrukcyjnych.
22. Działanie siły normalnej (osiowej). Zależności podstawowe. Przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia przy rozciąganiu (ściskaniu pręta).
23. Działanie momentu zginającego. Przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia przy zginaniu czystym.
24. Wyznaczanie kształtu linii ugięć. Całkowanie równania różniczkowego osi ugiętej pręta.
Tematy dodatkowe (do opracowania samodzielnego)
25. Teria skręcania (działanie w przekroju momentu skręcającego)
26. Naprężenia przy działaniu siły tnącej.

Zakres tematyczny pytań do zaliczenia i egzaminu (Wytrzymałość materiałów II).

1. Zasada superpozycji dla układów prętowych.
2. Wyznaczanie przemieszczeń z wykorzystaniem całki Mohra-Maxwella.
3. Rozwiązywanie układów statycznie niewyznaczalnych.
4. Złożone przypadki wytrzymałościowe.
5. Zginaie ukośne. Wyznaczanie naprężeń przy zginaniu ukośnym.
6. Linia obojętna. Równanie linii obojętnej przy zginaniu ukośnym.
7. Jednoczesne działanie siły osiowej i momentu zginającego.
8. Wyznaczanie naprężeń przy jednoczesnym działaniu sił osiowych i momentu zginającego.
9. Ściskanie (rozciąganie) mimośrodowe.
10. Linia obojętna przy mimośrodowym działaniu siły osiowej.
11. Rdzeń przekroju.
12. Wyznaczanie rdzenia przekrojów w kształcie wielokąta.
13. Równowaga stateczna i niestateczna.
14. Wyboczenie w układach prętowych.
15. Siła krytyczna. Wyznaczanie wartości siły krytycznej.
16. Wzór Eulera dla wyznaczania siły krytycznej w zakresie sprężystym.
17. Zależność siły krytycznej od warunków na brzegach pręta.
18. Smukłość pręta. Długość wyboczeniowa.
19. Hipotezy wytężeniowe.
20. Typowy diagram odkształcenie-naprężenie. Sposoby ich otrzymania.
21. Pojęcie naprężenia zastępczego.
22. Hipoteza o największym naprężeniu głównym.
23. Hipoteza o największym naprężeniu stycznym.
24. Hipoteza H-M-H o energii sprężystej.
Temat dodatkowy (do opracowania samodzielnego)
25. Porównanie hipotez wytężeniowych.

Top