Usługowa

Oferta usługowa:

Rzeczoznawstwo, poradnictwo, ekspertyzy z zakresu organizacji procesu budowlanego, analizy kosztów oraz sieci i instalacji sanitarnych,
Doradztwo z zakresu przygotowania procedur przetargowych i specyfikacji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
Opracowanie programów i koncepcji budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z analizami ekonomicznymi,
Opracowanie Studiów Wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
Opracowanie Prognoz Oddziaływania na Środowisko do programów, planów generalnych, regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Opracowanie Raportów Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wybór rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych, wskazań lokalizacyjnych dla obiektów budowlanych.
Przeprowadzenie ekspertyz stanu technicznego obiektów budowlanych.
Kompleksowe opracowania projektowe dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych zarówno nowo projektowanych jak i istniejących (rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania).
Opracowania technologii obiektów służby zdrowia, przemysłu spożywczego, zapleczy socjalnych itp.
Wielokryterialna analiza ofert przetargowych, również przy zastosowaniu ocen grup eksperckich.
Analiza procedur zarządzania informacją przy modelowaniu projektowanych konstrukcji obiektów budowlanych.