Tematyka Konferencji

Prace naukowe i przeglądowe z dziedziny budownictwa oraz inżynierii i ochrony środowiska z zakresu:
  • Budownictwo zrównoważone, oddziaływanie na środowisko
  • Inżynieria materiałów budowlanych, zagospodarowanie odpadów w budownictwie
  • Projektowanie obiektów budowlanych, w tym rekonstrukcja
    i odnowa obiektów zabytkowych
  • Trwałość i ochrona budynków i budowli, energochłonność
    w budownictwie, niekonwencjonalne źródła energii
  • Innowacyjne technologie budowy i eksploatacji obiektów budowlanych w budownictwie przemysłowym, hydrotechnicznym, infrastrukturze komunalnej i transportowej
  • Zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych
Cel konferencji

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń kadry naukowej oraz środowiska inżynierów budownictwa w obszarze środowiskowych uwarunkowań projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji pracowników naukowych, projektantów, wykonawców, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz firmy promujące nowoczesne technologie i produkty dla budownictwa.

Osoby lub firmy zainteresowane prezentacją własnej oferty lub zamieszczeniem  reklamy w czasie Konferencji lub  w  monografii proszone są o bezpośredni kontakt z Komitetem Organizacyjnym

Inne formy udziału:

• prezentacje i postery w ramach Konferencji,
• prezentacje firm oferujących produkty dla budownictwa,
• stoiska reklamowe firm.

Top