Wytyczne dla autorów artykułów konferencyjnych

Streszczenie w języku polskim: objętość (czcionka 12, interlinia 1,5) nie powinna przekraczać 1 strony.
Tekst pełnego artykułu (czcionka 12, interlinia 1,5) – min 12 stron. max 16 stron formatu A4.

Szczegółowe wytyczne podane są na stronie WWW Konferencji
http://www.kisipb.po.opole.pl
(zakładka Konferencja PZITB – 2016)

Koszt uczestnictwa w Konferencji obejmuje publikację jednego artykułu, jako rozdziału w monografii „Wybrane zagadnienia Inżynierii środowiska w budownictwie” (po zakwalifikowaniu go do druku przez Komitet Naukowy). Zgodnie z Rozp. MNiSZW z dnia 11.08.2012r, Dz.U. z 2012, poz. 877, za autorstwo rozdziału w monografii uzyskuje się 4pkt.

Przewidywany jest także druk wybranych artykułów w punktowanych czasopismach naukowo-technicznych

Wytyczne szczegółowe dla autorów
(Plik .zip, po rozpakowaniu otrzymujemy wzorzec dokumentu Word)

Top