Lista zgłoszonych referatów

1. Joanna Ryschka, Radosław Góralik, Adam Rak:
Wybrane aspekty projektowania i realizacji małych oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w Łambinowicach.

2. Valeriy Ezerskiy, Dorota Małaszkiewicz:
Wpływ składu materiałowego na właściwości betonu z kruszywem z recyklingu.

3. Norbert Szmolke:
Wymagania cieplne stawiane budynkom energooszczędnym z przykładami rozwiązań.

4. Anna Dudzińska:
Kategoria środowiska wewnętrznego w pasywnym budynku użyteczności publicznej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15251.

5. Piotr Opałka:
Tożsamość, czas i miejsce jako paradygmaty kreacji w przestrzeni.

6. Mirosław Wiatkowski:
Uwarunkowania hydrologiczne i hydrochemiczne budowy zbiorników retencyjnych.

7. Michał Włodarczyk:
Wybrane problemy rekonstrukcji i odnowy obiektów zabytkowych na przykładzie adaptacji budynku łazni dozoru na terenie dawnej KWK „KATOWICE”.

8.Iwona Kłosok-Bazan:
Biobójcze działanie środków i materiałów produkowanych na bazie nanosrebra oraz analiza ich wpływu na środowisko.

9. Tadeusz Chyży, Krzysztof Czech, Czesław Miedziałowski:
Zmniejszanie dynamicznych oddziaływań ruchu samochodowego na otaczającą zabudowę.

10. Mikołaj Malesza, Czesław Miedziałowski, Jarosław Malesza:
Szkieletowe budownictwo drewniane elementem ochrony środowiska.

11. Katarzyna Siejka:
Aspekty organizacyjno-prawne wdrażania i funkcjonowania projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

12. Katarzyna Siejka, Mariusz Tańczuk:
Wpływ uwarunkowań prawnych i rynkowych na opłacalność budowy suszarni osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Opolu.

13. Agata Gąsowska, Piotr Obracaj:
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Pszok w Tułowicach jako przykład zagospodarowania odpadów w budownictwie.

14. Agata Gąsowska:
Projektownie obiektów budowlanych z uwzględnieniem stanu środowiska w tym rekonstrukcji i odnowy obiektów zabytkowych – dworzec kolejowy PKP Świebodzice.

15. Agnieszka Pękala:
Procesy mineralizacyjne a własności fizyko – mechaniczne opok ze strefy kontaktu mezozozik – neogen w złożu węgla brunatnego „BEŁCHATÓW”.

16. Piotr Opałka:
Rewitalizacja budowli hydrotechnicznej jako zabytkowego elementu systemu wodnego miasta Nysy.

17. Dariusz Fabianowski:
Predykcja lokalizacji farm wiatrowych przy użyciu analizy wielokryterialnej.

18. Michał Repelewicz:
Szkło piankowe wykorzystane jako izolacja podłogi na gruncie – studium opłacalności inwestycji.

19. Michał Repelewicz:
Kolektor powietrzny – budowa kolektora słonecznego na bazie materiałów z recyklingu.

20. Marek Gazda:
Planowanie i rozliczanie liniowych inwestycji infrastrukturalnych.

21. Jolanta Dąbrowska, Monika Holdenmajer, Joanna Markowska, Szymon Szewrański:
Konflikty interesów między użytkownikami wód podczas eksploatacji zbiorników zaporowych.

22. Jolanta Dąbrowska, Daniel Garlikowski, Krzysztof Lejcuś:
Geokompozyty sorbujące wodę jako elementy wspomagający pokrycia biotechniczne.

23.Przemysław Jakiel:
Projekt renowacji zabytkowego mostu w Ozimku z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.

24. Anna Rawska-Skotniczny, Eklżbieta Kokocińska-Pakiet, J. Prokop:
Rewitalizacja stalowej konstrukcji dawnej cementowni w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

25. Dariusz Bajno:
Okładziny „azbestowe” budynków mogą nam towarzyszyć jeszcze przez okres ok. 20 lat.

26.Beata Stankiewicz:
Ochrona przed hałasem sąsiedztwa autostradowych budowli mostowych.

27. Wojciech Celejewski:
Prognozowanie neuronowe zysków finansowych dla przedsięwzięć deweloperskich na podstawie wybranych elementów składowych inwestycji.

28. Katarzyna Nowak–Dzieszko, Małgorzata Rojewska–Warchał:
Analiza symulacyjna komfortu cieplnego w budynku wielkopłytowym wielorodzinnym.

29. Katarzyna Nowak–Dzieszko, Małgorzata Rojewska–Warchał:
Analiza warunków mikroklimatu w lokalu mieszkalnym budynku wielkopłytowego w systemie W70.

30. Katarzyna Nowak–Dzieszko, Małgorzata Rojewska–Warchał, Jacek Dębowski:

Analiza mostków termicznych w budynkach w złączach systemowych budynków wielkopłytowych w systemie W70.

31. Wojciech Kozłowski:
Wybrane zagadnienia odbudowy dróg na terenach powodziowych.

32. Wiesław Baran, Jan Żmuda:
Rekonstrukcja zbiornika stalowego na wodę w zabytkowej wieży murowanej.

33. Iwona Rybka, Elżbieta Bondar-Nowakowska:
Zarządzanie jakością robót budowlanych.

34. Elżbieta Szafranko:
Wariantowanie inwestycji budowlanych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

35. Damian Bęben:
Problem rozwoju szlaków transportowych w aspekcie wdrażania programu natura 2000.

36. Krzysztof Drożdżol:
Energochłonność w budownictwie w aspekcie systemów kominowych.

37. Mariusz Czabak:
Określanie podatności złącz w stropach zespolonych drewniano-betonowych przy wykorzystaniu pomiarów drgań.

38. Karolina Gozarska:
Wykorzystanie pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych do identyfikacji stref uszkodzonych w elementach żelbetowych.

39. Katarzyna Nowak, Anna Zastawna – Rumin:
Badanie przegrody zawierającej materiał fazowo zmienny poddanej zmiennym warunkom termicznym w komorze klimatycznej.

40. Wacław Brachaczek, Wojciech Siemiński:
Zastosowanie mieszanki klinkieru portlandzkiego i przepalonego łupku przywęglowego do stabilizacji podłoży gruntowych.

41. Wacław Brachaczek, Wojciech Siemiński:
Lekkie zaprawy cementowe jako alternatywne rozwiązanie ocieplania budynków od wewnątrz.

42. Konrad Sikora, Józef Myrczek:
Parametry opadów atmosferycznych i ich oddziaływanie na obiekty infrastruktury budowlanej.

43. Jakub Jura, Małgorzata Ulewicz:
Wykorzystanie materiałów z recyklingu w budownictwie.

44. Agata Modrzycka, Małgorzata Ulewicz, Jacek Selejdak:
Realizacja procesu inwestycyjnego w świetle zamówień publicznych na roboty budowlane.

Uwagi:


1. Pełny tekst referatu należy nadesłać na adres Komitetu Organizacyjnego (poczta tradycyjną elektroniczną) do dnia 13.01.2014r.,

2. Szczegółowe wytyczne dla autorów artykułów są zamieszczone na stronie: Wytyczne dla autorów artykułów konferencyjnych.

3. Decyzja o zamieszczeniu artykuły w monografii „Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwa”, zostanie podjęta przez Komitet Naukowy otrzymaniu pełnego tekstu artykułu i pozytywnej jego recenzji.