Monografia Konferencyjna

okładka 1_strona

Problematyka inżynierii i ochrony środowiska w budownictwa obejmuje wiele zagadnień związanych z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności przejawiająca się w dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym: począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku/budowli, aż do rozbiórki. Ważność tej problematyki nabiera znaczenia zwłaszcza, gdy mówimy o tzw. zrównoważonym budownictwie, definiowanym, jako interakcja pomiędzy obiektem budowlanym i środowiskiem. Oznacza to, że zasady zrównoważonego rozwoju są stosowane w całym cyklu budowy, od wydobycia i przetwarzania surowców, poprzez planowanie, projektowanie, budowę budynków i obiektów budowanych oraz infrastruktury. Jest to proces mający na celu przywrócenie i utrzymanie harmonii między środowiskiem naturalnych a obiektami budowlanymi podczas procesu budowy i eksploatacji. Oznacza to także poprawę efektywności procesu budowy, oszczędzanie energii, wody i innych zasobów podczas budowy oraz zminimalizowanie ilości odpadów budowlanych.
W monografii „Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie” prezentowane są 34 prace nadesłane na konferencję organizowaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu, przy współudziale Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Opolu oraz Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.
Wybrane, zrecenzowane prace zgrupowano w czterech częściach. W części pierwszej zamieszczono prace obejmujące problematykę związaną z budownictwem zrównoważonym i oddziaływaniem na środowisko. W szczególności zagadnienia dotyczące oddziaływania szlaków transportowych na środowisko, uwarunkowań lokalizacyjnych zbiorników retencyjnych, a także analizujące oddziaływanie na środowisko małych oczyszczalni ścieków. W części drugiej zamieszczono prace prezentujące najnowsze wyniki badań z zakresu inżynierii materiałów budowlanych oraz zagospodarowanie odpadów w budownictwie. Na uwagę zasługują tu prace dotyczące wykorzystania materiałów z recyklingu w budownictwie, wykorzystania popiołów lotnych i geokompozytów oraz azbestu stwarzającego istotne zagrożenie dla środowiska. Część trzecia to, prace obejmujące zagadnienia projektowania obiektów budowlanych, w tym także prace dotyczące rekonstrukcji i odnowy obiektów zabytkowych. Można tu wyróżnić prace dotyczące rewitalizacji obiektów mostowych, zbiorników na wodę i budowli hydrotechnicznych. Natomiast w części czwartej przedstawiono parce obejmujące zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Na uwagę zasługują tu prace prezentujące doświadczenia z planowania i realizacji projektów infrastrukturalnych dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej, omawiające jakość robót budowalnych oraz aspekty lokalizacyjne obiektów budowalnych na przykładzie elektrowni wiatrowych.
Wyrażamy nadzieję, że prezentowane w monografii prace zawierające wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresie budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska będą wykorzystane przez środowisko naukowe oraz inżynierów budownictwa zajmujących się przygotowaniem, projektowaniem oraz eksploatacją obiektów budowalnych w swojej codziennej pracy i przyczynią się do obniżenia energochłonności w budownictwie, usprawnienia zarządzania przedsięwzięciami budowalnymi z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju, a także do wdrożenia najnowszych technik i technologii w budownictwie.

dr hab.inż. Adam Rak prof.PO
dr inż. Wiesław Baran

Do sciągnięcia: (Archiwa .zip z plikami w formacie .pdf)

Część 1 Budownictwo zrównoważone, oddziaływanie na środowisko
Część 2 Inżynieria materiałów budowlanych, zagospodarowanie odpadów w budownictwie
Część 3 Projektowanie obiektów budowlanych, w tym rekonstrukcji i odnowy obiektów zabytkowych
Część 4 Zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych
Materiały promocyjne